Biz hakda

Iň oňat çözgüt beriň

Cixi Kuangyan Hongpeng Daşky önümler zawody

“Cixi Kuangyan Hongpeng” açyk önümler zawody, welosiped gurallaryny, welosiped kompýuterlerini, şahlary we awtoulag çyralaryny öndürmekde ýöriteleşen giňişleýin kärhana.Kompaniýa 2016-njy ýylda döredildi we önümleri täze stilleri, owadan görnüşi, açyk reňkleri we arzan bahalary üçin ulanyjylar tarapyndan gowy garşylandy.

Kompaniýa, dünýädäki iň uzyn deňiz geçelgesi bolan Hangzhou aýlag köprüsiniň günorta kenarynda we Lu merkezinde ýerleşýär.Hangzhou.Ningbo ykdysady altyn üçburçluk.

d3fa5627

Cixi şäher aglomerasiýasynda çalt döreýän täze şäherleriň biridir.Ol Zhejiang welaýatynyň senagat we söwda şäheriniň duralgasynda, Hangzhou şäherinden 130 km günbatarda, Ningbo portundan 65 km gündogarda, Hangzhou aýlag köprüsinden 5 km uzaklykda we Şanhaýdan deňziň aňyrsynda ýerleşýär.Daşky gurşaw owadan, daşamak amatly, maglumat ösdürilýär we geografiki ýagdaýy üýtgeşik.Müşderilere netijeli hyzmatlar bermek üçin zawod has çalt we has ýokary şertleri üpjün edýär.

Staffhli işgärleriň ýadawsyz tagallalary bilen kompaniýa belli bir masştabyna eýe boldy we häzirki wagtda Hytaýyň materiginde professional welosiped gurallary pudagynda örän ygtybarly üpjün edijä öwrüldi.Kompaniýa häzirki zaman kärhanany dolandyrmagy amala aşyrýar we welosiped gurallaryny öndürmek, önüm dizaýny we ösüşi, galyndy önümçiligi we satuw ýygyndysyny emele getirýär.Toplumlaýyn döwrebap kärhana hökmünde.

H12abaf08ac0f486f93d5f526f46ddae8n
DH1685

Kompaniýa "adamlara gönükdirilen, umumy abadançylyk" işewürlik pelsepesine eýerýär;arassalanmak, güýçli we ösmek üçin ösüş strategiýasyny gyşarnyksyz durmuşa geçirýär we kompaniýamyzyň korporatiw ruhy hökmünde üznüksiz ösüşe eýe bolýar;daşky gurşawa ideg etmek, jemgyýete gaýdyp gelmek we işgärlere ideg etmek Sosial jogapkärçiligi öz jogapkärçiligimiz hökmünde alýarys we bitewiligi, jogapkärçiligi, täzelikleri we toparlaýyn işimizi üznüksiz gözlegimiz we maksadymyz hökmünde kabul edýäris.Siziň bilen uzak möhletli hyzmatdaş bolmaga tüýs ýürekden umyt edýäris!

Kompaniýa doly enjamlar, ajaýyp başarnyklar, kämillik tehnologiýasy we ösen önüm synag usullary bilen önümçilik tehnikasyna ýöriteleşýär.Size ýokary hilli önümler we ajaýyp hyzmatlar hödürleýär.Häzirki wagtda köp daşary söwda kompaniýalary we köp sanly içerki bilelikdäki kärhanalar bilen işewür hyzmatdaşlygy ýola goýdy we önümler dürli ýurtlara we sebitlere eksport edilýär, müşderileriň arasynda hyzmatdaşlykda gowy abraý gazandy.Ertiriň has gowy bolmagy üçin dostlarymyz bilen elleşmäge taýýardyrys!