Alýumin garyndysy 5W LED welosiped çyrasy SB-888

Gysga düşündiriş:

Gurlan 800mAh zarýad berilýän batareýanyň hili.Mikro USB zarýad bermek 2,5 sagat doldurylyp bilner.Dört yşyklandyryş re ofimini saýlamak: ýokary ýagtylyk, pes ýagtylyk, çalt çyra we haýal çyra.Iň az sargyt mukdary: 100 HK.Kauçuk oturgyç bar, şonuň üçin gurmak aňsat.Soraglar 1. Getirmegiň ortaça wagty näçe?Eltip bermek wagty takmynan 14 gün.Köpçülikleýin sargytlar üçin gowşuryş wagty 45 günden köp bolmaly däldir.Ippingük daşama wagtymyz möhletiňize laýyk gelmeýän bolsa, barlaň ...


 • Gelip çykan ýeri ::Zhejiang, Hytaý
 • Töleg usuly ::Bank hasaby, Western Union ýa-da PayPal
 • Iň az sargyt mukdary ::Önüm jikme-jikliklerine serediň
 • Paket ::Custöriteleşdirilen paket kabul ederliklidir
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  • Gurlan 800mAh zarýad berilýän batareýanyň hili.
  • Mikro USB zarýad bermek 2,5 sagat doldurylyp bilner.
  • Dört yşyklandyryş re ofimini saýlamak: ýokary ýagtylyk, pes ýagtylyk, çalt çyra we haýal çyra.
  • Iň az sargyt mukdary: 100 HK.
  • Kauçuk oturgyç bar, şonuň üçin gurmak aňsat.

  Hf4cf4aae66ff4e4694d8e4f52320d32d0

  H5373000ea4db4373a4749431ff822c95U

  H66915b60228c4838929e9dabe5cba4c6r

  H0627cb90b4ae4263930e5a170cc0a51aQ

  He1284a838052471188932ce73cc8ea005

   

  Sorag-jogap

  1. Ortaça gowşuryş wagty näçe?

  Eltip bermek wagty takmynan 14 gün.Köpçülikleýin sargytlar üçin gowşuryş wagty 45 günden köp bolmaly däldir.Ippingük daşama wagtymyz möhletiňize laýyk gelmeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyzy barlaň.Caseshli ýagdaýlarda, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

  2. Iň az sargyt mukdary barmy?

  Hawa, ähli halkara sargytlar üçin iň az sargyt mukdaryny talap edýäris.Alada etme, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Has köp sargyt almak we müşderilerimize has köp çagyryş bermek üçin kiçi sargytlary hem kabul edýäris.

  3. Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?

  OEM we ODM sargytlaryny kabul edýäris.Talaplaryňyza laýyk gelýän önümiň hiline ýetmek üçin zerur bolan demir gatylygyna görä welosiped abatlaýyş gurallaryny çeýe düzüp bileris.Önümi özleşdirmekden başga-da, şahsylaşdyrylan önüm gaplamalary bilen üpjün edip bileris.Önüme özboluşly logotipiňizi goşmak zerur bolsa, tehniki goldawy hem berip bileris.

  4. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

  Hawa, Analiz şahadatnamasy / laýyklyk resminamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gelip çykan ýurdy we beýleki zerur eksport resminamalary.

  5. ippingük daşamagyň bahasy nähili?

  Ippingük daşama çykdajylary, saýlan usulyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýükleri köp ýük üçin iň oňat çözgütdir.Diňe mukdaryň, agramyň we usulyň jikme-jikliklerini bilsek, size takyk iberiş berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler