SB-036 merkezi gollanma dizaýny bilen tigirli kaset rozetkasy

Gysga düşündiriş:

Bu gural ähli welosiped mehanikleri üçin - öýde DIY mehaniklerinden ýa-da ussahananyň hünärmenlerinden uly maýa goýýar!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Tigir Freewheel rozetkasy gulp halkasy aýyryjy dişli sökmek ýeňi SB-034

Önümiň ady “Freewheel” rozetkasynyň gulp halkasyny aýyryjy
Reňk Gara
Aýratynlyk Çydamly
Model belgisi SB-034
Material Uglerod polat
Görnüşi Bejeriş gurallary
MQO 200PCS
OEM Kabul et

100% täze we ýokary hilli.Aýratynlyklary: Bu gural ähli welosiped mehanikleri üçin - öýde DIY mehaniklerinden ýa-da ussahananyň hünärmenlerinden uly maýa goýýar!Amaly we ulanmak aňsat, Açyk welosiped sürmek üçin zerur gural.Welosiped poluny sökmek üçin ulanylyp bilner.Gurnama görkezmesi ýok.Ajaýyp baha we ýokary hilli.Güýçli, gaty we çydamly, bu erkin arassalaýjy uzak dowam eder.

 

Önüm aýratynlyklary

1.Çydamly Flywheel sökmek we gurmak guraly 12 diş, welosiped poluny sökmek üçin ulanyp biler.

2. Welosiped kassetalaryny we polotnoýlary oturtmak we aýyrmak üçin ulanylýar

3. Güýçli, gaty we çydamly, bu erkin arassalaýjy uzak dowam eder.

4. Ykjam dizaýn, götermek aňsat, poslama garşy, öýde ulanmak we "muny özleri etmegi" halaýan adamlar üçin amatly.

5. Düzülip bilinýän, güýçli we çydamly.

6. Tigirli polwi / freweli sökmek we oturtmak üçin ulanylýar.

7. Material: poslamaýan demir

Carbon steel flywheel sleeve tool

Sorag-jogap

1. Ortaça gowşuryş wagty näçe?
Eltip bermegiň wagty takmynan 14 gün.Uly göwrümli sargytlar üçin gowşuryş wagty 45 günden geçmez.Eltip beriş wagtymyz möhletiňize laýyk gelmeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyzy barlaň.Hli ýagdaýlarda, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

2. Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?
OEM we ODM sargytlaryny kabul edýäris.Talaplaryňyza laýyk gelýän önümiň hiline ýetmek üçin zerur bolan demir gatylygyna görä welosiped abatlaýyş gurallaryny çeýe düzüp bileris.Önümi özleşdirmekden başga-da, şahsylaşdyrylan önüm gaplamalary bilen üpjün edip bileris.Önüme özboluşly logotipiňizi goşmak zerur bolsa, tehniki goldawy hem berip bileris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, derňew / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;ätiýaçlandyryş;gelip çykyşy we beýleki zerur eksport resminamalary.

Kompaniýanyň maglumatlary

Hongpeng, welosiped abatlaýyş guralynda dürli metallaryň gatylygy üçin ähli talaplaryňyzy öz wagtynda ýerine ýetirip bilýär. Mundan başga-da, gaplama we logotipi özleşdirmek hyzmatlaryny hem hödürleýäris. Önümlerimizi has gowulaşdyrmak we has gowulaşdyrmak üçin borçlanýarys we Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edip, has gowy rol oýnap bileris we bazarda has bäsdeşlik ederis.

Müşderilere has gowy önümler bilen üpjün etmek üçin Hongpeng bölekleriň saýlanylyşyna we önümçilik liniýasynyň aýratyn proseduralaryna berk gözegçilik edýär.Önümlerimiziň hiline doly ynanyp bilersiňiz, sebäbi öz zawodymyz we doly we täsirli önümçilik liniýamyz bar., Bu önümimiziň hiline we önümiň hyzmat ediş möhletine esas döretdi.Aboveokardaky sebäplere esaslanyp, häzirki önümimiz ep-esli artdy we eltip beriş siklimiz iki hepdäniň içinde gözegçilik edilip bilner.Şol bir wagtyň özünde has köp sargyt almak we müşderilerimiz üçin has köp çagyryş bermek üçin kiçi sargytlary hem kabul edip bileris.

FACTORY

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler