Tigirli krank çekiji Bike Crank Remover Tool SB-07

Gysga düşündiriş:

Welosiped zynjyrlaryny sökmek üçin ulanylýar, ýokarky hasasy uzalýar we inedördül agzy we süýümli zynjyrlary we kranlary söküp bolýar, bu has amatly we amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Welosiped dag krank pullerini aýyrmak üçin gural

Önümiň ady Crank Puller
Reňk Gara we kümüş
Aýratynlyk Çydamly
Model belgisi SB-07
Material elektroplat hrom
Görnüşi Bejeriş
MQO 200PCS
OEM kabul et

Haryt aýratynlyklary:

Welosiped zynjyrlaryny sökmek üçin ulanylýar, ýokarky hasasy uzalýar we inedördül agzy we süýümli zynjyrlary we kranlary söküp bolýar, bu has amatly we amatly.

1. 45 # Uglerod polatdan ýasalan, söndürilen bejergi we güýçli gatylyk, ulanylyşda berk we çydamly.
2. Welosiped krankalaryny sökmek üçin giňden ulanylýar, inedördül agzy we kranlary we kranklary aýyryp bilýän uzyn elektor çybyklary bilen.
3. Ululygy we ýeňil agramy, gurmak we aýyrmak aňsat, götermek we saklamak ýönekeý, ulanmak üçin amatly we amatly.
4. Inçe ussatlyk, näzik we dokalan, deformasiýa ýa-da solmak aňsat däl, hiliň kepili.
5.Bu hususy welosipedleri hem-de hünärmen abatlaýjylary ulanmak üçin amatly her dürli welosipedleri bejermek we gaýtadan işlemek üçin iň oňat gural.

Bu gural ulanmak üçin gaty ýönekeý we hiç hili raketa ylmy talap etmeýär:
1. Boltany krank goltugyndan çykaryň.
2. Guralyň aşaky gara bölegini berk bolýança krankyň içine nurbatlaň.
3. Guralyň kümüş bölegini, krank hereket edip başlaýança berkidiň.

Sorag-jogap

1. Ortaça gowşuryş wagty näçe?
Eltip bermegiň wagty takmynan 14 gün.Uly göwrümli sargytlar üçin gowşuryş wagty 45 günden geçmez.Eltip beriş wagtymyz möhletiňize laýyk gelmeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyzy barlaň.Hli ýagdaýlarda, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlar üçin iň az sargyt mukdaryny talap edýäris.Alada etme, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Has köp sargyt almak we müşderilerimiz üçin has köp çagyryş bermek üçin kiçi sargytlary hem kabul edýäris.

3. Bahaňyz näme?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna esaslanyp üýtgäp biler.Umuman aýdanyňda, welosiped gural önümlerimiz deň deň bazar bahalaryndan 5% arzan.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşanyňyzdan soň, täzelenen baha sanawyny ibereris.

4. Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a töläp bilersiňiz:
Goýumyň 30% -ini, balansyň 70% -ini we ýük kagyzynyň göçürmesini öňünden töläň.

5. Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?
OEM we ODM sargytlaryny kabul edýäris.Talaplaryňyza laýyk gelýän önümiň hiline ýetmek üçin zerur bolan demir gatylygyna görä welosiped abatlaýyş gurallaryny çeýe düzüp bileris.Önümi özleşdirmekden başga-da, şahsylaşdyrylan önüm gaplamalary bilen üpjün edip bileris.Önüme özboluşly logotipiňizi goşmak zerur bolsa, tehniki goldawy hem berip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler