Tigir egirme guraly polwi sökmek we sökmek ýeňi SB-08 / 08B

Gysga düşündiriş:

Bu welosiped merkeziniň okuny sökmek we abatlamak guralynyň güýji adaty öý gurallaryndan has ýokary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň ady Fleýweli sökmek we sökmek ýeňi
Reňk Süýümli ýa-da gara
Aýratynlyk Welosiped abatlamak
Model belgisi SB-08 ýa-da SB-08B
Material Uglerod polat
Görnüşi Köp funksiýaly gurallar
MQO 200PCS
OEM Kabul et

 

Önümiň beýany

1. Bu welosiped merkeziniň okuny sökmek we abatlamak guralynyň güýji adaty öý gurallaryndan has ýokary.

2. Tigiriň merkezi okuny sökmek we bejermek üçin gural, çydamly uglerod polatdan ýasalýar.

3. Welosipediň aşaky oky aýyrmak guralyny ulanmak aňsat we merkezi okuň çäkli halkasyny aýyrmaly.

4. Aşagy ýok we merkezi okdan geçip bilýär, şonuň üçin has uzyn merkezi ok ýokarky deşik bilen hem ulanylyp bilner we merkezi ok hem adatydyr.

 

Kompaniýanyň tertibi

“Cixi Kuangyan Hongpeng” açyk önümler zawody, welosiped gurallaryny, welosiped kompýuterlerini, şahlary we awtoulag çyralaryny öndürmekde ýöriteleşen giňişleýin kärhana.Kompaniýa 2002-nji ýylda döredildi we önümleri täze stilleri, owadan görnüşi, açyk reňkleri we arzan bahalary üçin ulanyjylar tarapyndan gowy garşylandy.

Staffhli işgärleriň ýadawsyz tagallalary bilen kompaniýa belli bir masştabyna eýe boldy we häzirki wagtda Hytaýyň materiginde professional welosiped gurallary pudagynda örän ygtybarly üpjün edijä öwrüldi.Kompaniýa häzirki zaman kärhanany dolandyrmagy amala aşyrýar we welosiped gurallaryny öndürmek, önüm dizaýny we ösüşi, galyndy önümçiligi we satuw ýygyndysyny emele getirýär.Toplumlaýyn döwrebap kärhana hökmünde.

Kompaniýa “adamlara gönükdirilen, umumy abadançylyk” işewürlik pelsepesine eýerýär;arassalanmak, güýçli we ösmek üçin ösüş strategiýasyny gyşarnyksyz durmuşa geçirýär we kompaniýamyzyň korporatiw ruhy hökmünde üznüksiz ösüşe eýe bolýar;daşky gurşawa ideg etmek, jemgyýete gaýdyp gelmek we işgärlere ideg etmek Biz sosial jogapkärçiligi öz jogapkärçiligimiz hökmünde alýarys we bitewiligi, jogapkärçiligi, täzelikleri we toparlaýyn işimizi üznüksiz maksatlarymyz we maksatlarymyz hökmünde kabul edýäris.Siziň bilen uzak möhletli hyzmatdaş bolmaga tüýs ýürekden umyt edýäris!

Kompaniýa doly enjamlar, ajaýyp başarnyklar, kämillik tehnologiýasy we ösen önüm synag usullary bilen önümçilik tehnikasyna ýöriteleşýär.Size ýokary hilli önümler we ajaýyp hyzmatlar hödürleýär.Häzirki wagtda köp daşary söwda kompaniýalary we köp sanly içerki bilelikdäki kärhanalar bilen işewür hyzmatdaşlygy ýola goýdy we önümler dürli ýurtlara we sebitlere eksport edilýär, müşderileriň arasynda hyzmatdaşlykda gowy abraý gazandy.Ertiriň has gowy bolmagy üçin dostlarymyz bilen elleşmäge taýýardyrys!

FACTORY


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler