-Hliumumy ýol we dag SB-017 ýa-da SB-017B zynjyrly welosiped zynjyryny açýan

Gysga düşündiriş:

Bu önüm ajaýyp dizaýn bilen ajaýyp erkin zynjyr guralydyr.Zynjyryň boş bölegi, ýagny zynjyryň ýaýy we ätiýaçlyk gysgyjy enjamyň özüne laýyk bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Welosiped uglerod polat zynjyry döwüji abatlaýyş guraly

Önümiň ady Zynjyr döwüji welosiped abatlaýyş guraly
Reňk Kümüş + Gara
Aýratynlyk Zynjyr döwüji
Model belgisi SB-017B
Material Polat
Görnüşi Bejeriş
MQO 100PCS
OEM kabul et

Uzyn aralyk bilen welosiped sürmek, welosiped zynjyry ýaly käbir bölekleri könelýär.Mundan başga-da, uzaldylan welosiped zynjyry welosiped polotensasynyň we pyçagynyň könelmegine sebäp bolup biler, bu bolsa köne we uzyn zynjyryň derrew çalşylmalydygyny aňladýar.Täze welosiped zynjyryny alanyňyzdan soň, welosipediňize laýyk bolmagy üçin Hong Peng-den bu zynjyr döwüjini ulanmaly.Bu önümiň ähliumumy dizaýny elýeterli welosipedleriň köpüsine laýyk gelýär.
Bu önüm ajaýyp dizaýn bilen ajaýyp erkin zynjyr guralydyr.Zynjyryň boş bölegi, ýagny zynjyryň ýaýy we ätiýaçlyk gysgyjy enjamyň özüne laýyk bolar.
Mundan başga-da, bu zynjyry döwýän gural zynjyry abatlamak işlerini aňsatlaşdyrýar.Ulanmak aňsat we dürli baglanyşyk ululyklaryny edip biler.Ony düzeltmek üçin zynjyr baglanyşygy aýrylandan soň zynjyr baglanyşygyna goýup boljak bölek bilen gelýär.Zynjyr baglanyşyklaryny aýyrmak üçin diňe hemme zady yzygiderli tertipläp, gysgyçlary çykarmaly.Galyberse-de, eliňde saklamak gaty amatly we tutawajyny öwürmek aňsat.

Üstünlikleri

welosipedleriň köpüsi üçin amatly uniwersal dizaýn;
Salgylary pozanyňyzda we täzeden guranyňyzda ýönekeý ulanylyşy üpjün ediň;
Welosiped zynjyryny ýerinde saklamak üçin goşmaça gurnalan çeňňegi öz içine alýar;
Poslamaýan polatdan ýasalan ätiýaçlyklar bilen;
Uglerod polat gurluşy berkligi üpjün edýär.

U80ce790aa88e4f00b76b519134a95d32Y

Kompaniýanyň maglumatlary

Hongpeng, welosiped abatlaýyş guralynda dürli metallaryň gatylygy üçin ähli talaplaryňyzy öz wagtynda ýerine ýetirip bilýär. Mundan başga-da, gaplama we logotipi özleşdirmek hyzmatlaryny hem hödürleýäris. Önümlerimizi has gowulaşdyrmak we has gowulaşdyrmak üçin borçlanýarys we Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edip, has gowy rol oýnap bileris we bazarda has bäsdeşlik ederis.

HTB1XTvTPXXXXXX

Sorag-jogap

1. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, derňew / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;ätiýaçlandyryş;gelip çykyşy we beýleki zerur eksport resminamalary.

2. ightükleri nädip hasaplamaly?
Eltip bermek bahasy, saýlan usulyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Ippingük daşamak köp mukdarda ýük üçin iň oňat çözgütdir.Mukdarynyň, agramynyň we usulynyň jikme-jikliklerini bilsek, size dogry iberiş berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3.Siziň bahaňyz näme?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna esaslanyp üýtgäp biler.Umuman aýdanyňda, welosiped gural önümlerimiz deň deň bazar bahalaryndan 5% arzan.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşanyňyzdan soň, täzelenen baha sanawyny ibereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler