Tigirli krank çekiji we SB-07B Crank Remover Tool

Gysga düşündiriş:

Welosiped zynjyrlaryny sökmek üçin ulanylýar, ýokarky hasasy uzalýar we inedördül agzy we süýümli zynjyrlary we kranlary söküp bolýar, bu has amatly we amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Welosiped dag krank pullerini aýyrmak üçin gural

Önümiň ady Crank Puller
Reňk Gara we kümüş
Aýratynlyk Çydamly
Model belgisi SB-07B
Material Elektroplate Nikel
Görnüşi Bejeriş
MQO 200PCS
OEM kabul et

Haryt aýratynlyklary:

Welosiped zynjyrlaryny sökmek üçin ulanylýar, ýokarky hasasy uzalýar we inedördül agzy we süýümli zynjyrlary we kranlary söküp bolýar, bu has amatly we amatly.

1. 45 # Uglerod polatdan ýasalan, söndürilen bejergi we güýçli gatylyk, ulanylyşda berk we çydamly.
2. Welosiped krankalaryny sökmek üçin giňden ulanylýar, inedördül agzy aýyryp, kranklary we kranklary aýryp bilýän uzyn elektor çybyklary bilen.
3. Ululygy we ýeňil agramy, gurmak we aýyrmak aňsat, götermek we saklamak ýönekeý, ulanmak üçin amatly we amatly.
4. Inçe ussatlyk, näzik we dokalan, deformasiýa ýa-da solmak aňsat däl, hiliň kepili.
5.Bu görnüşdäki welosipedleri bejermek we gaýtadan işlemek üçin iň oňat gural, şahsy peýdalanmak üçin hem, hünärmen abatlaýjy hem ulanmak üçin amatly.

Bu gural ulanmak üçin gaty ýönekeý we hiç hili raketa ylmy talap etmeýär:
1. Boltany krank goltugyndan çykaryň.
2. Guralyň aşaky gara bölegini gysýança burawlaň.
3. Guralyň kümüş bölegini, krank hereket edip başlaýança berkidiň.

HTB1993nbfjsK1Rjy1Xaq6zispXaj

Sorag-jogap

1. Ortaça gowşuryş wagty näçe?
Eltip bermegiň wagty takmynan 14 gün.Uly göwrümli sargytlar üçin gowşuryş wagty 45 günden geçmez.Eltip beriş wagtymyz möhletiňize laýyk gelmeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyzy barlaň.Hli ýagdaýlarda, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlar üçin iň az sargyt mukdaryny talap edýäris.Alada etme, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Has köp sargyt almak we müşderilerimiz üçin has köp çagyryş bermek üçin kiçi sargytlary hem kabul edýäris.

3. ightükleri nädip hasaplamaly?

Eltip bermek bahasy, saýlan usulyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Ippingük daşamak köp mukdarda ýük üçin iň oňat çözgütdir.Mukdarynyň, agramynyň we usulynyň jikme-jikliklerini bilsek, size dogry eltip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler