Üçburçluk görnüşi Allen Wrench Mountain Bike abatlaýyş gurallary SB-030

Gysga düşündiriş:

90 dereje sag burç, birmeňzeş güýç, amatly el tutmak, amatly gurnamak we sökmek, zähmeti tygşytlamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Önümiň ady Welosiped altyburç üçburçly wyşka
Reňk Talap edişiňiz ýaly kümüş we gyzyl
Aýratynlyk Welosiped abatlamak
Model belgisi SB-030
Ölçegi 8mm, 9mm, 10mm
Görnüşi Bejeriş
MQO 300PCS
OEM kabul et

Ulanylýan ssenariýler: öý ulanylyşy, gurluşyk meýdançasy, mehanika işi, awtoulaglara tehniki hyzmat
Bellik: Zalym amallardan gaça duruň, wilkany çekiç hökmünde ulanmaň

Önüm aýratynlyklary

1. Hil materiallaryny saýlamak:
Garyndy önümçiligi, takyk işlemek, berklik, ýokary gatylyk, ýokary hilli kepillik,

2. dürli aýratynlyklar:
Altyburçly rozetka nurbatlary üçin dürli ölçegler we aýratynlyklar.

3. El bilen tutmak amatly:
90 dereje sag burç, birmeňzeş güýç, amatly el tutmak, amatly gurnamak we sökmek, zähmeti tygşytlamak.

4. carryüklemek aňsat:
Gaplamak üçin gaplamak aňsat däl, saklamak aňsat, götermek aňsat, amaly we amatly.

5. Howpsuz we durnukly:
Umuman ýylylygy bejermek, ýalpyldawuk we hrom bilen örtülen, poslamak aňsat däl, süýşmek aňsat däl we geýmäge çydamly.

Kompaniýanyň maglumatlary

1. Hongpeng, welosiped abatlaýyş guralynda dürli metallaryň gatylygy üçin ähli talaplaryňyzy wagtynda ýerine ýetirmäge ukyplydyr. Mundan başga-da, gaplama we logotipi özleşdirmek hyzmatlaryny hem hödürleýäris. Önümlerimizi has gowulaşdyrmak we has gowulaşdyrmak üçin borçlanýarys , has gowy rol oýnap we bazarda has bäsdeşlik edip biler ýaly, müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris.

2. Hongpeng-iň özbaşdak zawody we önümimizi we hasyllylygymyzy ep-esli ýokarlandyrýan doly we täsirli önümçilik liniýasy bar.Şonuň üçin size zerur zat kiçijik bir topar sargyt bolsa-da, biz ony kabul edip bileris we eltip beriş siklimiz adatça 14 günüň içinde gözegçilik edilip bilner.Bularyň hemmesi Hongpeng-iň müşderilere durnukly we ýokary hilli önümler bilen üpjün edilmegini üpjün edýär.
HTB11mWBPpXXXXXyXXXXq6xXFXXXAXpXXq6xXFXXXc

Sorag-jogap

1. Ortaça gowşuryş wagty näçe?
Eltip bermegiň wagty takmynan 14 gün.Uly göwrümli sargytlar üçin gowşuryş wagty 45 günden geçmez.Eltip beriş wagtymyz möhletiňize laýyk gelmeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyzy barlaň.Hli ýagdaýlarda, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlar üçin iň az sargyt mukdaryny talap edýäris.Alada etme, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Has köp sargyt almak we müşderilerimiz üçin has köp çagyryş bermek üçin kiçi sargytlary hem kabul edýäris.

3. Bahaňyz näme?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna esaslanyp üýtgäp biler.Umuman aýdanyňda, welosiped gural önümlerimiz deň deň bazar bahalaryndan 5% arzan.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşanyňyzdan soň, täzelenen baha sanawyny ibereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler