Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Getirmegiň ortaça wagty näçe?

Eltip bermegiň wagty takmynan 14 gün.Uly göwrümli sargytlar üçin gowşuryş wagty 45 günden geçmez.Eltip beriş wagtymyz möhletiňize laýyk gelmeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyzy barlaň.Hli ýagdaýlarda, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlar üçin iň az sargyt mukdaryny talap edýäris.Alada etme, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Has köp sargyt almak we müşderilerimiz üçin has köp çagyryş bermek üçin kiçi sargytlary hem kabul edýäris.

Siziň bahaňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna esaslanyp üýtgäp biler.Umuman aýdanyňda, welosiped gural önümlerimiz deň deň bazar bahalaryndan 5% arzan.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşanyňyzdan soň, täzelenen baha sanawyny ibereris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a töläp bilersiňiz:
Goýumyň 30% -ini, balansyň 70% -ini we ýük kagyzynyň göçürmesini öňünden töläň.

Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?

OEM we ODM sargytlaryny kabul edýäris.Talaplaryňyza laýyk gelýän önümiň hiline ýetmek üçin zerur bolan demir gatylygyna görä welosiped abatlaýyş gurallaryny çeýe düzüp bileris.Önümi özleşdirmekden başga-da, şahsylaşdyrylan önüm gaplamalary bilen üpjün edip bileris.Önüme özboluşly logotipiňizi goşmak zerur bolsa, tehniki goldawy hem berip bileris.

opy B / L.