Habarlar

 • Welosiped abatlaýyş gurallary bazary barada giňişleýin gollanma

  Tanyşdyryň: Cixi Kuangyan Hongpeng Açyk önümler zawody, ýokary hilli welosiped hyzmat ediş gurallaryny, welosiped kompýuterlerini, gürleýjileri we yşyklary öndürýän meşhur kompaniýa.Kompaniýa, welosiped höwesjeňleriniň we hünärmenleriniň arasynda 2016-njy ýylda döredilen gününden bäri meşhurlyk gazandy. Ösüş bilen ...
  Koprak oka
 • Gurallary ulanyp, tigir kassetaňyzy nädip çalyşmaly

  Welosipediňizdäki kasetany çalyşmak kynmy?Munuň ähmiýeti ýok, sebäbi gollanmany okanyňyzdan soň, gurallary taýýar bolanyňyzda öçürmek kyn bolmaz.1. Zynjyry iň kiçi çybyga geçirip, yzky tigirden çykaryň ...
  Koprak oka
 • Tigir zynjyryny açýan serişdäni ulanmagyň çäreleri

  Tigir zynjyry bölüjisini ulanmak ulanyja zynjyry çalt aýyrmaga we çalyşmaga mümkinçilik berýär.Bu gural köplenç zynjyry gysgaltmak ýa-da döwülen baglanyşygy çalyşmak üçin ulanylýar.Zynjyr bölüjisini nädogry ulanmak welosipediň we zynjyryň zaýalanmagyna sebäp bolup biljekdigini bellemelidiris.Zynjyr bölüji effektini ulanmak üçin ...
  Koprak oka
 • Tigir zynjyryny nädip aýyrmaly

  Dogry enjamyňyz bar bolsa, zynjyry öýüňizde welosipedden çykarmak ýönekeý bir iş.Berilmeli prosedura welosipediňizdäki zynjyryň görnüşi bilen kesgitlenýär.Zynjyryň içindäki baglanyşyklaryň hersini barlaň, ynamyňyz ýok bolsa haýsy zynjyryň bardygyny anyklaň.Sizde ...
  Koprak oka
 • Tigir zynjyryny bejermekde bilmeli zatlaryňyz

  Welosipedlerimiz, adatça berilýän zatlar bilen deňeşdirilende adatdan daşary köp mukdarda zynjyr bilen enjamlaşdyrylandyr.Dişli dişli bökdençsiz çalşyp bildiler, iň çalt ylgaýyşlarymyzyň doly mümkinçiligini ýüze çykaranlarynda ritmimizi zordan bozdular.Muňa garamazdan, çykdajy birleşigi bar ...
  Koprak oka
 • DÜN BIK BIKASYNDA GYSGAÇA TERJIME EDIP BOLMALY (2)

  Dag tigiriňizde näçe yzygiderli hyzmat etseňizem, welosiped süreniňizde haýsydyr bir mehaniki näsazlyga duçar bolmagyňyz gutulgysyzdyr.Häzirki wagtda tehniki hyzmatyň galan usullaryny öwrenmäge dowam edýäris.Bäşinji: Egilen tigirleri düzediň: Tigirleriňiz erbet bolsa ...
  Koprak oka
 • Dag tigirinde gyssagly abatlaýyş işlerini to 1 How

  Dag tigiriňizde näçe yzygiderli hyzmat etseňizem, welosiped süreniňizde haýsydyr bir mehaniki näsazlyga duçar bolmagyňyz gutulgysyzdyr.Theöne dogry bilimiň bolmagy, uzak ýoldan ýöremezden çalt we aňsatlyk bilen münmegi dowam etdirip biljekdigiňizi aňladýar.Birinjisi: ...
  Koprak oka
 • Umumy welosiped hyzmatynyň ýalňyşlyklaryndan nädip saklanmaly

  Iru-giç her bir welosiped sürüjisi welosipedini abatlamak ýa-da tehniki taýdan hyzmat etmekde elleriniň ýag bilen örtülmegine sebäp bolar.Hatda tejribeli çapyksuwarlar hem geň galyp, köp sanly ýerliksiz gural satyn alyp we täzeden saýlananda nädogry saýlap bilerler ...
  Koprak oka
 • Welosipediň aşaky ýaýyny nädip bejermeli

  Inedördül deşik aşaky kysmatyň hem, aşaky aşaky ýaýyň hem beýlekisine meňzeş görnüşde sökülip we gaýtadan gurlup bilner.Ilki bilen edilmeli zat, zynjyry aýyrmak.Diş tabagy bilen dişler.Kranket berkitme nurbadynyň sagat nokadyny aýryň ...
  Koprak oka
 • Altyburçly armatura düşünmek üçin alyp gidiň

  Allen açary hakda L görnüşli gural bolan Allen açary, alty açar diýip hem atlandyrylyp bilner.Alty kellesi bolan berkidijileri gurmak we aýyrmak üçin ulanylýar.Olar adatça metal bolan we dogry burç ýaly şekilli bir materialdan durýar.Allen açarynyň ikisi '...
  Koprak oka
 • Welosiped zynjyrlary düşündirildi: bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Eger kemer sürüjiňiz ýok bolsa ýa-da bir teňňe münýän bolsaňyz, welosipediňizde zynjyr bolmasa gaty uzaklaşyp bilmersiňiz.Bu gaty tolgundyryjy komponent däl, ýöne islendik ýere gitmek isleseňiz gerek.Tigir zynjyryny ýasamak üçin girýän tehnologiýa köp, t ...
  Koprak oka
 • Welosiped zynjyrlary barada az bilim

  Welosipedlerimizde adatça üpjün edilişinden has köp zynjyr bar.Iň güýçli ylgawlarymyzyň doly güýjüni çykaranda, ritmimizi zordan bozup, dişli aralyklaryň arasynda rahat süýşmegi başardylar.Şeýle-de bolsa, bu gapma-garşylykly tebigat bir bahadan gelýär: Wagtyň geçmegi bilen zynjyryň gysgyçlary we içleri ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5