Welosiped gulpy ýeňli kasseta Flywheel aýyrmak SB-035

Gysga düşündiriş:

Welosipediň aşaky bölegi aýrylanda ulanylýan gurallar üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Welosiped esbaplary göteriji gurallar Kasseta polotno ýeňi

Önümiň ady Kassetanyň polotno ýeňi
Reňk Kümüş
Aýratynlyk Welosiped abatlamak
Model belgisi SB-035
Material Polat
Görnüşi Bejeriş
MQO 200PCS
OEM kabul et

Önüm aýratynlyklary

Welosipediň aşaky bölegi aýrylanda ulanylýan gurallar üçin amatlydyr.
Süýümiň aşaky şahasyna üns bermegiňizi haýyş edýäris.Aşaky şahanyň uzynlygy 118MM-den uly bolsa, ulanylmaz, sebäbi aşaky şahanyň diametri birneme uludyr we ýeň guralynyň basgançagy bilen petiklener.

H6dff4d937e3b46b5a5b666a512e1f2baW

Sorag-jogap

1. Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?
OEM we ODM sargytlaryny kabul edýäris.Talaplaryňyza laýyk gelýän önümiň hiline ýetmek üçin zerur bolan demir gatylygyna görä welosiped abatlaýyş gurallaryny çeýe düzüp bileris.Önümi özleşdirmekden başga-da, şahsylaşdyrylan önüm gaplamalary bilen üpjün edip bileris.Önüme özboluşly logotipiňizi goşmak zerur bolsa, tehniki goldawy hem berip bileris.

2. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, derňew / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;ätiýaçlandyryş;gelip çykyşy we beýleki zerur eksport resminamalary.

3. ightükleri nädip hasaplamaly?
Eltip bermek bahasy, saýlan usulyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Ippingük daşamak köp mukdarda ýük üçin iň oňat çözgütdir.Mukdarynyň, agramynyň we usulynyň jikme-jikliklerini bilsek, size dogry iberiş berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

4. Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a töläp bilersiňiz:
Goýumyň 30% -ini, balansyň 70% -ini we ýük kagyzynyň göçürmesini öňünden töläň.

5. Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?
OEM we ODM sargytlaryny kabul edýäris.Talaplaryňyza laýyk gelýän önümiň hiline ýetmek üçin zerur bolan demir gatylygyna görä welosiped abatlaýyş gurallaryny çeýe düzüp bileris.Önümi özleşdirmekden başga-da, şahsylaşdyrylan önüm gaplamalary bilen üpjün edip bileris.Önüme özboluşly logotipiňizi goşmak zerur bolsa, tehniki goldawy hem berip bileris.

6. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, derňew / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;ätiýaçlandyryş;gelip çykyşy we beýleki zerur eksport resminamalary.

Kompaniýanyň maglumatlary

Hongpeng, welosiped abatlaýyş guralynda dürli metallaryň gatylygy üçin ähli talaplaryňyzy öz wagtynda ýerine ýetirip bilýär. Mundan başga-da, gaplama we logotipi özleşdirmek hyzmatlaryny hem hödürleýäris. Önümlerimizi has gowulaşdyrmak we has gowulaşdyrmak üçin borçlanýarys we Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edip, has gowy rol oýnap bileris we bazarda has bäsdeşlik ederis.

Müşderilere has gowy önümler bilen üpjün etmek üçin Hongpeng bölekleriň saýlanylyşyna we önümçilik liniýasynyň aýratyn proseduralaryna berk gözegçilik edýär.Önümlerimiziň hiline doly ynanyp bilersiňiz, sebäbi öz zawodymyz we doly we täsirli önümçilik liniýamyz bar., Bu önümimiziň hiline we önümiň hyzmat ediş möhletine esas döretdi.Aboveokardaky sebäplere esaslanyp, häzirki önümimiz ep-esli artdy we eltip beriş siklimiz iki hepdäniň içinde gözegçilik edilip bilner.Şol bir wagtyň özünde has köp sargyt almak we müşderilerimiz üçin has köp çagyryş bermek üçin kiçi sargytlary hem kabul edip bileris.

FACTORY

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler